Đinh

Đinh có các loại kích cỡ như sau:

Đinh 3 phân     Đinh 4 phân

Đinh 5 phân     Đinh 6 phân

Đinh 7 phân     Đinh 8 phân

Đinh 9 phân     Đinh 10 phân